Hiện tại bao bì nhựa Vi Lữ đang thực hiện quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9001 : 2015